Tháng: Tháng Chín 2022

[Luyện viết 9] Câu 54: 내가 가장 아끼는 물건_Đồ Vật Mà Tôi Trân Quý Nhất

여러분이 소중하게 생각해서 사랑하는 물건은 무엇입니까? ‘내가 가장 아끼는 물건’이라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야합니다. 가장 아끼는 물건은 무엇인가? 왜 그 물건을 아끼는가? 어떻게 그 물건을 가지게 되었는가? Đồ vật mà mọi người cho rằng nó …

[Luyện viết 9] Câu 54: 내가 가장 아끼는 물건_Đồ Vật Mà Tôi Trân Quý Nhất Read More »

[Luyện viết 8] Câu 54: 내가 돌아가고 싶은 때_Thời Gian Bản Thân Muốn Quay Trở Lại

여러분은 살면서 다시 돌아가 보고 싶은 때가 있습니까? ‘내가 돌아가고 싶은 때’라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다. 언제로 돌아가고 싶은가? 그때로 돌아가고 싶은 이유는 무엇인가? 그때로 돌아가면 무엇을 하고 싶은가? Trong cuộc sống có khi …

[Luyện viết 8] Câu 54: 내가 돌아가고 싶은 때_Thời Gian Bản Thân Muốn Quay Trở Lại Read More »

[Luyện viết 7] Câu 54: 내가 존경하는 사람_Người Mà Tôi Tôn Kính

여러분은 존경하는 사람이 있습니까?‘내가 존경하는 사람’이라는 제목으로 글을 쓰십시오.단,아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다. 존경하는 사람은 누구입니까? (아버지,어머니,할아버지,할머니 등 가족은 쓰지 마십시오.) 왜 그 사람을 존경합니까?존경하는 이유 두 가지를 쓰십시오. Mọi người có người nào mà mình thật sự tôn …

[Luyện viết 7] Câu 54: 내가 존경하는 사람_Người Mà Tôi Tôn Kính Read More »

[Luyện viết 6]Câu 54: Tầm Quan Trọng Và Phương Pháp Thấu Hiểu_의사소통의 중요성과 방법

[Luyện viết câu 54] Tầm Quan Trọng Và Phương Pháp Thấu Hiểu_의사소통의 중요성과 방법 우리는 살면서 서로의 생각이 달라 갈등을 겪는 경우가 많다. 이러한 갈등은 의사소통이 부족해서 생기는 경우가 대부분이다. 의사소통은 서로의 관계를 유지하고 발전시키는 데 중요한 요인이 된다. ‘의사소통의 …

[Luyện viết 6]Câu 54: Tầm Quan Trọng Và Phương Pháp Thấu Hiểu_의사소통의 중요성과 방법 Read More »

[Luyện viết 5] Câu 54: 조기 교육의 장점과 문제점_ Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Giáo Dục Sớm

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오. Hãy viết đoạn văn 600~700 nêu suy nghĩ của bản thân về chủ đề sau. Tuy nhiên, đừng viết y nguyên như đề bài. 요즘은 아이가 …

[Luyện viết 5] Câu 54: 조기 교육의 장점과 문제점_ Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Giáo Dục Sớm Read More »

[Luyện viết 4] Câu 54: 내가 취미로 배우고 싶은 것_Điều Tôi Muốn Học Theo Sở Thích

여러분은 취미로 무엇을 배우고 싶습니까?‘내가 취미로 배우고 싶은 것’이라는 제목으로 글을 쓰십시오. Mọi người muốn học gì theo sở thích? Hãy viết theo chủ đề: “Điều tôi muốn học theo sở thích.” 단,아래에 제시된 내용이 모두 포함되어야 합니다. Tuy nhiên …

[Luyện viết 4] Câu 54: 내가 취미로 배우고 싶은 것_Điều Tôi Muốn Học Theo Sở Thích Read More »

[Luyện viết 3] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm

[Luyện dịch] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm 여러분은 지금까지 살면서 하고 싶었는데 하지 못한 일이 있습니까?‘하지 못한 일’이라는 제목으로 글을 쓰십시오.단,아래에 제시된 내용이 모두 포함 되어야 합니다. Mọi người sống cho tới giờ có việc …

[Luyện viết 3] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm Read More »