[Luyện viết 3] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm

[Luyện dịch] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm 여러분은 지금까지 살면서 하고 싶었는데 하지 못한 일이 있습니까?‘하지 못한 일’이라는 제목으로 글을 쓰십시오.단,아래에 제시된 내용이 모두 포함 되어야 합니다. Mọi người sống cho tới giờ có việc …

[Luyện viết 3] Câu 54: 하지 못한 일_ Việc Đã Không Thể Làm Read More »