[Luyện viết 5] Câu 54: 조기 교육의 장점과 문제점_ Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Giáo Dục Sớm

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시오.
Hãy viết đoạn văn 600~700 nêu suy nghĩ của bản thân về chủ đề sau. Tuy nhiên, đừng viết y nguyên như đề bài.

요즘은 아이가 학교에 들어가기 전 어릴 때부터 악기나 외국어 등 여러 가지를 교육하는 경우가 많다. 이러한 조기 교육은 좋은 점도 있지만 문제점도 있다. 아래의 내용을 중심으로 ‘조기 교육의 장점과 문제점’에 대해 자신의 의견을 쓰라.
Dạo gần đây, trẻ em trước độ tuổi tới trường có rất nhiều trường hợp được học nhiều thứ như nhạc cụ hay ngoại ngữ. Việc giáo dục sớm như vậy cũng có điểm tốt nhưng cũng có những điểm không tốt.
Hãy viết ý kiến của bản thân về “Ưu điểm và nhược điểm của giáo dục sớm”.
• 조기 교육의 장점은 무엇인가?
Ưu điểm của giáo dục sớm là gì?
• 조기 교육의 문제점은 무엇인가?
Điểm không tốt của việc giáo dục sớm là gì?
• 조기 교육에 찬성하는가, 반대하는가?
Bạn tán thành hay phản đối giáo dục sớm?
근거를 들어 자신의 의견을 쓰라.
Hãy viết ý kiến của bản thân dựa vào những luận điểm trên.

요즘은 학교에 들어가지 않은 아이들에게 다양한 교육을 실시하는 경우가 많다. 어릴 때부터 이루어지는 조기 교육은 좋은 점도 있지만 문제점도 있다.
Gần đây có nhiều trường hợp đào tạo giáo dục đa dạng dành cho những trẻ em chưa đến độ tuổi tới trường. Việc giáo dục sớm ngay từ khi còn nhỏ cũng có điểm tốt nhưng cũng có những vấn đề không tốt.

먼저 조기 교육의 가장 큰 장점은 아이의 재능을 일찍 발견하고 아이가 가진 잠재력을 극대화할 수 있다는 점이다. 예를 들어 예체능계의 유명인 중에는 어릴 때부터 체계적인 교육을 받은 경우가 많다. 또 다른 조기 교육의 장점은 아이의 학업 경쟁력을 높일 수 있다는 점이다. 이 외에도 조기 교육에서의 다양한 경험은 아이의 세계관을 넓히는 데 도움이 된다.
Đầu tiên, ưu điểm lớn nhất của giáo dục sớm là có thể phát hiện sớm tài năng của trẻ và có thể cực đại hóa những tiềm năng trẻ có sẵn. Ví dụ như trong số những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thể thao có nhiều trường hợp được giáo dục một cách có hệ thống từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, ưu điểm khác của giáo dục sớm là có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc học của trẻ. Ngoài ra những trải nghiệm đa dạng trong quá trình giáo dục sớm cũng giúp cho việc mở rộng thế giới quan của trẻ.

그러나 조기 교육은 부모의 강요에 의해 이루어질 수 있다는 문제점이 있다. 이로 인해 아이는 스트레스를 받거나, 억압적인 학습 경험의 반발로 학업에 흥미를 느끼지 못할 수 있다. 또한 조기 교육이 과도하게 이루어질 경우, 아이들의 정서 발달에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
Tuy nhiên, việc giáo dục sớm cũng có thể được tác động bởi sự ép buộc của bố mẹ. Do đó, trẻ em có thể bị áp lực hay bởi những trải nghiệm trong việc học một cách ức chế mà trẻ có thể không thể cảm nhận được sự hứng vị trong việc học. Hơn nữa khi việc giáo dục sớm được thực hiện một cách quá mức cũng có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển về mặt cảm xúc của trẻ.

조기 교육의 장점에도 불구하고 위의 문제점을 고려하였을 때 조기 교육을 실시하는 것이 적절하지 않다고 생각한다. 진정한 교육이란 학습자의 자발성과 내적 동기를 전제로 이루어진다고 생각하기 때문이다. 아이는 발달 중에 있고 경험이 적기 때문에 자신이 무엇을 배우고 싶은지 명확히 인지하지 못할 가능성이 크다. 이는 아이의 동기보다 보호자의 바람이 조기 교육에 더 큰 영향을 미치게 되는 이유이기도 하다. 이러한 이유로 조기 교육을 실시하는 것에 반대한다. (693자)
Cho dù việc giáo dục sớm cũng có những ưu điểm nhưng tôi nghĩ rằng việc thực hiện giáo dục sớm cũng không phù hợp khi mà đã xem xét kỹ lưỡng các vấn đề không tốt ở trên. Bởi vì tôi nghĩ rằng giáo dục chân chính được thực hiện dựa trên tiền đề tính tự giác và động cơ bên trong của người học. Trẻ em đang phát triển và trải nghiệm còn ít nên phần lớn không thể nhận ra được chính xác bản thân muốn học cái gì. Điều này cũng là lý do mong muốn của người giám hộ gây ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục sớm hơn là động cơ của trẻ. Với lý do như vậy nên tôi phản đối việc giáo dục sớm.
Nguồn: topik.go.kr
Dịch: Maimae

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *