[Luyện viết 6]Câu 54: Tầm Quan Trọng Và Phương Pháp Thấu Hiểu_의사소통의 중요성과 방법

[Luyện viết câu 54] Tầm Quan Trọng Và Phương Pháp Thấu Hiểu_의사소통의 중요성과 방법

우리는 살면서 서로의 생각이 달라 갈등을 겪는 경우가 많다. 이러한 갈등은 의사소통이 부족해서 생기는 경우가 대부분이다. 의사소통은 서로의 관계를 유지하고 발전시키는 데 중요한 요인이 된다. ‘의사소통의 중요성과 방법’에 대해 아래의 내용을 중심으로 자신의 생각을 쓰라.

Trong cuộc sống chúng ta vì suy nghĩ khác nhau nên nhiều khi gặp phải những mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này hầu hết là do thiếu sự thấu hiểu suy nghĩ của nhau nên đã phát sinh. Sự thấu hiểu trở thành yếu tố quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ của nhau.
Hãy viết suy nghĩ của bản thân với trọng tâm bên dưới về “ Tầm quan trọng và phương pháp của việc thấu hiểu suy nghĩ của nhau”.

• 의사소통은 왜 중요한가?
• 의사소통이 잘 이루어지지 않는 이유는 무엇인가?
• 의사소통을 원활하게 하는 방법은 무엇인가?

Sự thấu hiểu tại sao lại quan trọng?
Lý do không thấu hiểu lẫn nhau là gì?
Cách để dễ dàng thấu hiểu lẫn nhau là gì?

Bài viết mẫu:

어떤 일을 다른 사람들과 함께 계획하고 추진하기 위해서는 그 사람들과의 원활한 인간관계가 필요하다. 다만 인간관계를 원활하게 하는 데에는 많은 대화가 요구되며, 이 과정에서 의사소통 능력이 중요한 역할을 한다. 일반적으로 의사소통은 타인과의 소통의 시작이어서 의사소통이 제대로 이루어지지 않는 경우 오해가 생기고 불신이 생기며 경우에 따라서는 분쟁으로까지 이어질 수 있게 된다.

Để cùng lên kế hoạch và phát triển một việc nào đó với những người khác thì cần có mối quan hệ hài hòa với những người đó. Tuy nhiên, trong việc làm cho mối quan hệ với mọi người hài hòa thì cũng yêu cầu phải đối thoại nhiều, trong quá trình này năng lực thấu hiểu đóng vai trò rất quan trọng.
Thông thường, sự thấu hiểu là bắt đầu của việc hiểu được người khác nên trong trường hợp không hiểu thực sự đúng thì sự hiểu lầm phát sinh và sự mất tin tưởng nhau xuất hiện và theo đó mà có thể dẫn đến sự tranh cãi nhau.

그런데 이러한 의사소통이 항상 원활히 이루어지는 것은 아니다. 사람들은 서로 다른 생활환경과 경험을 가지고 있고, 이는 사고방식의 차이로 이어지게 된다. 이러한 차이들이 의사소통을 어렵게 함과 동시에 새로운 갈등을 야기하기도 한다.

Tuy nhiên không phải lúc nào sự thấu hiểu như vậy cũng dễ dàng có được. Mọi người đều có môi trường sinh hoạt và kinh nghiệm khác nhau, điều này dẫn đến sự khác nhau về cách suy nghĩ. Sự khác biệt như vậy khiến cho sự hiểu nhau khó hơn và gây ra mâu thuẫn mới vào lúc đó.

따라서 원활한 의사소통을 위한 적극적인 노력이 필요하다. 우선 상대를 배려하는 입장에서 말을 하는 자세가 필요하다. 나의 말이 상대를 불편하게 만드는 것은 아닌지 항상 생각하며 이야기하여야 한다. 다음으로 다른 사람의 말을 잘 듣는 자세가 필요하다. 마음을 열고 다른 사람의 이야기를 듣는 것은 상대를 이해하는 데 꼭 필요하기 때문이다. 마지막으로 서로의 입장에서 현상을 바라보는 자세가 필요하다. 이는 서로가 가질 수 있는 편견과 오해를 해결할 수 있는 역할을 하기 때문이다.(616자)

Theo đó, cần nỗ lực một cách tích cực để sự thấu hiểu lẫn nhau dễ dàng hơn. Trước tiên cần tư thế nói chuyện ở lập trường quan tâm đối phương. Lời nói của bản thân khiến đối phương bất an, phải luôn suy nghĩ và nói rằng không phải như vậy.
Sau đó, cần tư thế lắng nghe lời nói của người khác. Bởi vì việc mở rộng trái tim và lắng nghe câu chuyện của người khác chắc chắn cần cho sự thấu hiểu đối phương.
Cuối cùng, cần tư thế quan sát tình hình hiện tại trong lập trường của nhau. Bởi vì điều đó đóng vai trò có thể giải quyết những định kiến và hiểu lầm mà cả hai đang có.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *