[Luyện viết 9] Câu 54: 내가 가장 아끼는 물건_Đồ Vật Mà Tôi Trân Quý Nhất

여러분이 소중하게 생각해서 사랑하는 물건은 무엇입니까?
‘내가 가장 아끼는 물건’이라는 제목으로 글을 쓰십시오. 단, 아래에 제시된
내용이 모두 포함되어야합니다.
가장 아끼는 물건은 무엇인가?
왜 그 물건을 아끼는가?
어떻게 그 물건을 가지게 되었는가?

Đồ vật mà mọi người cho rằng nó thật quý giá và yêu quý là đồ vật nào?
Hãy viết đoạn văn với đề mục: “Đồ vật mà tôi trân quý nhất”! Tuy nhiên phải bao gồm tất cả nội dung được đưa ra bên dưới.
Đồ vật mà bạn trân quý nhất là gì?
Tại sao bạn lại yêu quý đồ vật đó nhất?
Tại sao bạn lại có được đồ vật đó?

내가 가장 아끼는 물건 – Đồ vật mà tôi trân quý nhất.

누구에게나 자신이 가장 아끼는 물건 하나쯤은 있을 것이다. 나에게도 이런 특별한 물건이 있다. 지금까지 내가 여행했던 나라의 동전들이 그것이다. 나는 외국 여행을 할 때마다 그 나라의 동전을 다 쓰지 않고 가지고 온다. 지금까지 여행한 나라가 10여 개가 넘다 보니 이렇게 모인 동전이 꽤 된다.

Đối với bất cứ ai chắc hẳn sẽ có một thứ gì đó bản thân trân quý nhất. Đối với tôi cũng có đồ vật đặc biệt như vậy. Cho đến thời điểm hiện giờ, đó là những đồng xu của những đất nước mà tôi đã từng du lịch. Mỗi khi đi du lịch nước ngoài tôi đều không sử dụng hết những đồng xu của nước đó và giữ lại cho đến giờ. Cho đến giờ tôi đã đi qua khoảng hơn 10 quốc gia nên những đồng xu được gom lại như vậy khá nhiều.

하지만 처음부터 동전을 모으려고 했던 것은 아니었다. 처음으로 간 외국 여행에서 환전해 간 동전을 다 쓰지 못하고 가져온 적이 있다. 그때 집에 돌아와 아무 생각 없이 가져온 동전들을 작은 상자 안에 넣어 두었다. 다시 바쁜 일상으로 돌아가게 되면서 그 동전들이 거기에 있다는 사실도 자연스럽게 나의 머릿속에서 잊혀 갔다. 그렇게 몇 달이 지났다. 우연히 책상 정리를 하다 그전에 넣어 두었던 동전들을 보게 되었다.

Tuy nhiên thì từ đầu tôi cũng không có ý định sưu tầm đồng xu như vậy. Tôi đã không thể sử dụng hết những đồng xu đã đổi vào chuyến du lịch nước ngoài lần đầu tiên và tôi đã mang về nhà. Lúc đó khi trở về nhà thì tôi cũng không suy nghĩ chút gì cả mà đã bỏ hết những đồng xu mang về đó vào một cái hộp nhỏ. Tôi lại phải quay trở về với cuộc sống thời nhật bận rộn và sự thật thì những đồng xu ở nơi đó đã bị tôi quên bẵng đi mất mà không hề lưu lại trong đầu chút nào. Mấy tháng sau trôi qua. Tình cờ tôi dọn dẹp một cái bàn thì tự nhiên trông thấy những đồng xu đã được để đó từ lúc trước.

그 나라에서 가장 유명한 건물, 관광지 등이 새겨진동전을 보니 여행했던 그때가 떠올랐다. 즐거웠던 순간들을 생각하니 마치 여행을 다시 하고 있는 것 같았다. 이렇게 작은 동전 하나가 나에게 큰 기쁨을 주는지 예전에는 미처 몰랐다. 그때부터 여행을 할 때마다 동전을 가져오기 시작했다. 여행의 즐거움을 다시금 기억할 수 있게 해 주는 동전이야말로 내가 가장 아끼는 물건이다.

Trông thấy những đồng xu được khắc những đồ vật, địa danh nổi tiếng nhất của đất nước đó tôi bỗng nhớ lại khoảng thời gian đi du lịch. Suy nghĩ về những phút giây vui vẻ nên tôi lại dường như muốn đi du lịch như vậy. Một đồng xu bé nhỏ như vậy mà tôi lại không biết rằng trước đây nó đã khiến tôi vui vẻ chừng nào. Kể từ đó mỗi khi đi du lịch tôi lại bắt đầu mang những đồng xu về nhà. Những đồng xu đã khiến cho tôi nhớ lại những niềm vui khi đi du lịch, đó chính là đồ vật mà tôi trân quý nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *