[Thông Điệp Từ Nguồn]
Phương Pháp Đặc Biệt Loại Bỏ Tâm Trí Giả Dối, Mở Ra Con Đường Hoàn Hảo Của Nhân Loại.
마음수련의 특별한 빼기 방법, 인간 완성의 길을 열다.

7 Giai Đoạn Loại Bỏ Tâm Giả Dối
가짜마음을 버리는 7단계 방법
Giai đoạn 1: Bỏ đi mọi suy nghĩ đã được lưu giữ (Quá trình biết Vũ Trụ là Tôi).
1단계 – 기억된 생각 버리기 (우주가 나임 아는 과정)
Giai đoạn 2: Bỏ đi hình ảnh của bản thân và những mối nhân duyên ràng buộc của bản thân (Quá trình biết “Không có cái Tâm”).
2단계 – 자기의 상과 인연의 상과 자기 버리기 (마음 없음 아는 과정)
Giai đoạn 3: Bỏ đi cơ thể của bản thân (Quá trình biết rằng có một Vũ Trụ bên trong tôi).
3단계 – 자기의 몸 버리기 (내 안에 우주 있음 아는 과정)
Giai đoạn 4: Bỏ đi cơ thể của bản thân và Vũ Trụ (Quá trình biết về Tánh Không).
4단계 – 자기의 몸과 우주 버리기 (본정신 아는 과정)
Giai đoạn 5: Bỏ đi cơ thể Vật Lý và Vũ Trụ (Quá trình biết về Tánh Không và Cảnh Giới Không)
5단계 – 자기의 몸과 우주 버리기 (본정신과 본정신의 나라 아는 과정)
Giai đoạn 6: Trở thành Vũ Trụ không có cái Tôi (Quá trình trở thành Không).
6단계 – 자기가 없어져 우주 되기 (본정신 되는 과정)
Giai đoạn 7: Bỏ đi cái Tôi đang sống trong Thế Giới Ảo Ảnh.
7단계 – 허상세계와 그 속에 살고 있는 자기 버리기
#Ahn #본정신아는것

Facebook Comments